NYHED SOFWAVE

Revolutionerende ny behandling.
Hudopstramning uden kirurgi

Book nu

NYHED SOFWAVE

Revolutionerende ny behandling.
Hudopstramning uden kirurgi

Book nu

Persondatapolitik for behandling og booking hos Cutis Clinic

Kontaktoplysninger 
Cutis Clinic 
Albani Torv 5, 5000 Odense C 
Tlf: +45 7020 7066 
Mail: kundeservice@cutisclinic.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver hos Cutis Clinic 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Emil Henningsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via mail: emh@cutisclinic.dk eller via tlf.: +45 7020 7066 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for journalføring og opbevaring af data findes i Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.
Læs mere om reglerne for journalføring hos Styrelsen for patientsikkerhed 
her.  

Journalopbevaring. Læs mere om regler for journalopbevaring hos Styrelsen for Patientsikkerhed her. 

CPR nummer gemmes jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. 

Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. 

Booking af tid

Når du booker tid til en konsultation, indsamler vi en række stamoplysninger om dig, herunder navn, CPR-nr., adresse, kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) samt dine login-oplysninger til den kundeprofil, du får oprettet i forbindelse med bookingen. Tidsbooking kan ske via vores hjemmeside, telefonisk eller i en af vores klinikker. 

Formål og retsgrundlag 
Formålet med behandlingen af dine stamoplysninger er, at vi kan registrere og administrere din tidsbooking i vores system, samt evt. kommunikere med dig forud for konsultationen (fx ved spørgsmål, fejlindtastninger ved oprettelsen eller lignende).  

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere din tidsbooking og kommunikere med dig forud for konsultationen. 

Behandlingen af dit CPR-nr. sker med henblik på, at vi kan sikre entydig identifikation af dig og opfylde den journaliseringspligt, vi er underlagt i henhold til journalføringsbekendtgørelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. 

Vi behandler dine login-oplysninger for at kunne registrere, administrere og give dig adgang til din kundeprofil. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere og administrere din kundeprofil, herunder foretage ændringer/opdateringer, rette fejl mv. 

Modtagere 
I forbindelse med tidsbooking overlader vi personoplysningerne til vores databehandlere. Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er: GECKO.DK ApS, Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus samt Aver & Lauritzen, Løvparken 4000, Roskilde. 

Opbevaring 
De oplysninger, vi behandler i forbindelse med din konsultation hos os, er gyldige i 2-3 år, hvorefter vi er forpligtet til at afholde en ny konsultation forud for en eventuel kosmetisk behandling. Vi sletter derfor som udgangspunkt oplysningerne 2 eller 3 år efter din konsultation er afsluttet, afhængig af den konkrete kosmetiske behandling.

Konsultation og behandling

I forbindelse med konsultation eller behandling indsamler vi – foruden dine stamoplysninger som nævnt ovenfor – en række yderligere oplysninger om dig i forskellige situationer, herunder også helbredsoplysninger. 

Formål og retsgrundlag 
Ved konsultation: Når vi afholder en konsultation med dig, indsamler vi oplysninger om allergier, medicinforbrug, tidligere og aktuelle sygdomme og behandlinger, graviditet/amning, og rygevaner.

Derudover kan vi ved konsultationen indsamle supplerende oplysninger, som kan være relevante i konkrete tilfælde, baseret på den påtænkte behandling og de øvrige oplysninger, du har givet.

Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænkte behandling. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er underlagt en række sundhedsretlige i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling. 

Vi behandler endvidere dine personoplysninger til følgende formål:  

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig  
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.  
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier  
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter  
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser  
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier  
 • Afregningsformål  

Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning .

Forud for kosmetiske behandlinger: Inden en kosmetisk behandling påbegyndes, tages der billeder af dig med fokus på det område, der skal behandles. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er forpligtet til at tage billeder af det område af kroppen, hvor du skal modtage kosmetisk behandling, i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling. 

Utilsigtede hændelser: Hvis der i forbindelse med den kosmetiske behandling opstår utilsigtede hændelser, vil vi registrere de konkrete omstændigheder for hændelsen, herunder konsekvenserne for dig. Dette kan også indebære registrering af dine helbredsoplysninger (fx oplysninger om skade, som hændelsen har forvoldt eller potentielt kan forvolde dig) og dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c . Dette skyldes, at vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61. 

Modtagere 
Oplysninger om utilsigtede hændelser videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed, idet vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61. 
Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere. Vores databehandler er: GECKO.DK ApS, Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus samt Aver & Lauritzen, Løvparken 4000, Roskilde. 

Opbevaring 
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.

Indberetning af bivirkninger

Formål og retsgrundlag 
I forbindelse med indberetning af bivirkninger, registrerer vi de konkrete omstændigheder, herunder konsekvenserne for dig. Dette indebærer en beskrivelse af den formodede bivirkning eller eksponeringsreaktion, og kan omfatte registrering af dine helbredsoplysninger samt dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi efter lægemiddellovens kapitel 5 er forpligtet til at indberette bivirkninger. 

Modtagere 
Oplysningerne videregives til Lægemiddelstyrelsen, idet vi er forpligtet hertil i henhold til lægemiddellovens kapitel 5. 
Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere. 

Opbevaring 
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag. 

Generel information om rettigheder og klagemuligheder mv.

Retten til at trække samtykke tilbage 
I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Det kan du gøre ved at kontakte Cutis Clinic via tlf. 70207066 eller via mail: info@cutisclinic.dk 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder indebærer: 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
   
 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
   
 • Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
   
 • Ret til begrænsning af behandling 
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 • Ret til indsigelse 
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
   
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder her. 

Klagemuligheder 
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her.

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling herunder journalføring, tavshedspligt m.m. kan du indsende klage til styrelsen for patientklager her